JAKOŚĆ NIGDY NIE BYŁA DZIEŁEM PRZYPADKU

 jest rezultatem dobrych intencji, szczerego wysiłku, odpowiedniego kierunku,
umiejętnego wykonania;
reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw”.

– William A. Foster

Nasz oddział został stworzony 53 lata temu. 

Witaj na stronie

Częstochowskiego Oddziału PZITS.

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną.

W swej działalności szczególny nacisk kładzie na rozwój i propagowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to:
• rozwijanie techniki i myśli technicznej branży sanitarnej i ochrony środowiska,
• popularyzacja wiedzy i postępu technicznego,
• podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry inżynieryjno – technicznej,
• doradztwo i rzeczoznawstwo techniczne,
• udzielanie branżowej rekomendacji wiarygodności zawodowej i technicznej firm. 

Aktualności

17

Grudnia

2021

Przedstawiamy Nr1
Elektronicznego Informatora Koła, mając nadzieję że, stanie się źródłem wiedzy o planach i realizacjach naszego Koła.

12

Stycznia

2022

Realizujemy szkolenia i egzaminy dla osób na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji w pełnym zakresie prac i rodzajem sieci  i urządzeń dla GR 1, GR2 i GR3

zobacz więcej

17

Stycznia

2022

Nowy skład osobowy.
Podczas spotkania nr 1/2022 Zarządu Oddziału PZITS, w drodze głosowania ustalono skład osobowy Zarządu Koła Nr 1.

zobacz więcej

25

Stycznia

2022

Początek roku za Nami.
opublikowano  informacje o wybranych, nadchodzących szkoleniach on-line pod patronatem PZITS .

zobacz więcej

Rys historyczny

Struktura oddziału

Koła PZITS

Członkowstwo

Komisja egzaminacyjna

Edukacja i współpraca

PZITS / ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Misją Zrzeszenia jest 

praca na rzecz społeczeństwa

poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:

Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków.
Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej.
Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych:
- budowlanych
- energetycznych

Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy.
Prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej.
Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej.
Prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi.
Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Działamy aktywnie na rzecz tworzenia prawodawstwa

umożliwiającego zachowanie zdrowego
i komfortowego środowiska zewnętrznego
i w budynkach, przy wkorzystaniu najnowszych technologii oraz wyników badań naukowych.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Jesteśmy otwarci do współdziałania ze wszystkimi osobami i organizacjami podzielającymi naszą misję.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Dążymy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych Członków oraz wzmocnienia ich profesjonalizmu przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

PZITS  jest
kontynuatorem tradycji 

wielu pokoleń inżynierów i techników

początkowo skupiających się w powstałym w 1919 roku 
Zrzeszeniu Gazowników Polskich. 

Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy:

od 1922 roku –
Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych,

od 1952 roku –
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych,

od 1957 roku –
Polskie Zrzeszenie Inżynierów Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. 

Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna.
Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej bądź srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

O wysokiej randze Stowarzyszenia,
a także uznaniu jego fachowości

i wpływu na rozwój nauki i techniki
świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie swą aktywność w dużej mierze koncentruje w dziedzinach:

gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Skład

Zarządu Głównego

PZITS / Struktura Zarządu Głównego

- Prezes
- Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie 12 -15
- Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
- Sekretarz Generalny
- Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji

Władze stowarzyszenia

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

Zebranie Delegatów
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński

Jak zostać członkiem PZITS?

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz pokrewnych
i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Od momentu przyjęcia w poczet członków PZITS, członek ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł).

W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa. 

Pobierz deklarację przystapienia do PZITS

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się
z jego statutem

Następnie złożyć w Zarządzie Koła PZITS wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację. 

Wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja)

Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowo przyjęty członek otrzyma legitymację.  

Członkostwo wspierające

Współpraca PZITS z Członkami wspierającymi PZITS


Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub rozwojem działalności Stowarzyszenia.
  
Informacji o trybie wystąpienia do PZITS z wnioskiem o przyjęcie na listę Członków wspierających udziela:

Mirosława Gębska
tel./fax 22 22 826-28-94


PZITS zapewnia Członkom wspierającym:


- porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,
- udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,
- organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,
- umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,
- pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,
- udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
- delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,
- otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS. 

Kadencja 2021-2025
Zarząd PZITS Oddział Częstochowa

Zbigniew Cierpiał

Witold Ociepa
Wojciech Majchrzak

Edyta Szczepanik

Tomasz Herczyk

Anna Lewandowicz
Marcin Folwaczny

Paweł Grabowski
Dariusz Roszak

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Kulińska-Romańska

Beata Franczyk
Grzegorz Sobczak

Sąd Koleżeński

Prezydium Koła Nr 1
przy PWIK

Folwaczny Marcin

Wojciech Majchrzak
Tomasz Herczyk

Dominika Kusińska

Muniak Katarzyna

Szczepanik Edyta
Grabowski Paweł
Kostrzyca Michał
Leśko Agata
Roszak Dariusz
Serwiak Paweł

Prezydium Koła
ABT / NBM / DF

Teresa Syc-Wójcik

Marcin Wójcik

Prezydium Koła
przy
Politechnice Częstochowskiej

PZITS

jest właścicielem trzech czasopism:

EDUKACJA / PZITS

Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Ochrona Środowiska.

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ

W oparciu o decyzję Urzędu Regulacji Energetyki

przy Częstochowskim Oddziale PZITS

funkcjonuje Komisja Egzaminacyjna mająca na celu sprawdzanie kwalifikacji i wydawanie uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. 

Grupy 1 dla elektroenergetyków D+E,
 
Grupy 2 dla energetyków cieplnych D+E 

Grupy 3 dla energetyków gazowych D+E  


w pełnym zakresie prac oraz rodzajem sieci , instalacji i urządzeń dla GR 1, GR2 i GR3

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

PZITS ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

przeprowadza egzaminy

dla osób na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji (zdobycie nowych uprawnień lub aktualizacja posiadanych uprawnień) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym


ciepło 

instalacji przesyłających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

gaz

instalacji przesyłających, przetwarzających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

prąd

instalacji przesyłających, urządzeń wytwarzających, przetwarzających, magazynujących energię elektryczną

UPRAWNIENIA

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

 pażdziernik 2010

Ustawa z dnia 4 marca 2005r. - o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środkowiska w zmienionym art. 54

wprowadziło zapis:
"sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co 5 lat."
oznacza to, że wydawane uprawnienia grup 1,2,3
(G1, G2, G3) eksploatacyjne i dozorowe

są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać

Średnio rocznie 

egzaminowanych jest 1500 osób.

W każdym tygodniu w siedzibie PZITS przeprowadzane są egzaminy.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie postępowaniami kwalifikacyjnymi przeprowadzanymi przez członków PZITS, egzaminatorzy przeprowadzają postępowania w takich miejscowościach jak:

Lubliniec
Radomsko
Bełchatów


Rekordem było przyjęcie 3600 wniosków.

Zachęcamy do zdobywania
oraz odnawiania uprawnień
 

za pośrednictwem naszej Komisji Kwalifikacyjenj

Wnioski egzaminacyjne

Przyjmuje biuro O/PZITS
tel. 605 695 655
w poniedziałki
od godz. 11.00 do 16.00

w środy
od godz. 11.00 do 13.00

Egzaminy kwalifikacyjne

W budynku NOT
ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
w poniedziałki
od godz. 14.00 do 16.00 

Zapraszamy do odnawiania i poszerzania uprawnień.

Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Częstochowa

Prezes: Zbigniew Cierpiał

Siedziba egzaminacyjnej
Komisji Kwalifikacyjnej

ul. Kopernika 16/18
42-217 Częstochowa

Kontakt

Email: notzutczwa@op.pl
Telefon: +48 (34) 324 52 40