Sylwetki
osób zasłużonych
dla PZITS Oddział Częstochowa

Urodzony 9 listopada 1955r w Częstochowie, jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej Instytutu Inżynierii Lądowej - Inżynierii Środowiska.
Od początku pracy zawodowej jest związany z Przedsiębiorstwem Wo-dociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA. Kontakt z Przed-siębiorstwem nawiązał już w trakcie studiów jako jego stypendysta, następnie pełniąc obowiązki inspektora technicznego oraz zastępcy kierownika Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Od 1988 r nieprzerwanie we władzach Przedsiębiorstwa pełniąc funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego a od 2002 r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego.
Jako Dyrektor Techniczny kierował tworzeniem w ramach Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, największego w Polsce wspólnego systemu zaopatrzenia w wodę miasta Częstochowy oraz ośmiu okolicznych gmin. System ten charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem niezawodności.
Jest absolwentem studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym. Posiada uprawnienia budowlne w pełnym zakresie w branży instalacyjno-sanitarnej oraz uprawnienia wydane przez Minstra Skarbu państwa do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Panstwa.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w stowarzyszeniach inzynierskich wielokrotnie odznaczany i nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał m.in:
Brazowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, złote odznaki: PZSWiR, NOT, PZITS, Srebrną odznakę ZIW RP, odznaki dla zasłużonych: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Częstochowskiego, Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT. Wszelką pracę zarówno zawodową jak i w organizacjach społecznych wykonuje z prawdziwą pasją co potwierdzają liczne nadane mu nagrody i wyróżnienia, jest osobą wrażliwą i nigdy nie pozostaje obojętny dla potrzebujących, za co w dowód uznania za otwartość serca i empatię został uhonorowany m.in. tytułem "Christifideles Laici". Od 1994 roku pełnił funkcję v-ce Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Częstochowie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych Instal w Częstochowie.
W czasie przeszło 20 letniej pracy brał aktywny udział w realizacji wielu znaczących inwestycji przemysłowych na terenie byłego województwa częstochowskiego i katowickiego, w tym m.in. :
- Elektrociepłownie Łagisza i Rybnik;
- Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody Kobiercice Czaniec;
- Ciepłownia Będzin;
- Fabryka Łożysk Tocznych Prema - Milmet Sosnowiec;
- Huta Katowice;
- Walcownia Blach Grubych w Hucie Częstochowa.
Jego droga zawodowa od roku 1988 związana była z Przedsiębiorstwem Zagranicznym AEB w Częstochowie. Pełniąc funkcję dyrektora realizował szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska, m.in:
- Oczyszczalnia ścieków Huta Stara,
- Oczyszczalnia ścieków Radomsko,
- Przepompownia ścieków dla Huty Częstochowa.
W roku 1991 z jego inicjatywy powstaje Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT s.c. realizujące przede wszystkim inwestycje z zakresu ekologii, tj. ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, pompownie wody, kotłownie, kompaktowe węzły cieplne.
Autorskie rozwiązania wprowadzone przez zespół współpracowników związanych z inż. Stanisławem Badorą potwierdzają się w trakcie eksploatacji obiektów i spotykają z akceptacją inwestorów. Droga zawodowa związana jest z aktywnym uczestnictwem w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych przy NOT Oddział Częstochowa. 

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowy Maszyn. Pracę w MPC rozpoczął w maju 1971 roku, po odbyciu stażu asystenckiego na Politechnice Częstochowskiej. Pracę zawodową rozpoczął od stanowiska starszego inspektora d/s eksploatacji, samodzielnego specjalisty d/s koordynacji gospodarki cieplnej, głównego specjalisty d/s rozwoju, do z-cy dyrektora d/s rozwoju. Szeroka wiedza w zakresie użytkowania energii oraz zdolności dydaktyczne przyczyniły się do powołania go w roku 1978 na przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej przyznającej uprawnienia energetyczne.
Był rzeczownawcą PZITS w zakresie ciepłownictwa oraz posiał uprawnienia budowlane w specjaIności instalacyjno-inżynierskiej. Był inżynierem I stopnia specjalizacji zawodowej oraz rzeczoznawcą do spraw BHP. Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, Brązową Odznaką "Zasłużony dla Energetyki", Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Zasłużony dla rozwoju województwa częstochowskiego. Zmarł w październiku 2006 roku.

Urodził się 24 stycznia 1931 roku w Rzężawach, powiat Muława. Szkołę podstawową ukończył w Żurominie. po ukończeniu gimnazjum w tczewie i technikum w Elblągu w roku 1953 podjął studia na Wydziale Twchnologii Maszyn na Politechnice Gdańskiej i uzyskał tytuł inż. mechanika.
Prace zawodową rozpoczął w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, w charakterze konstruktora hydraulika (1957-1958).
Od stycznia 1959 roku został zatrudniony w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt Częstochowa", gdzie pracował na stanowisku starszego projektanta do lutego 1996 roku, czyli do czasu przejścia na emeryturę.
W pracy zawodowej zajmował się projektowaniem:
- sieci cieplnych, węzłów cieplnych, kotłowni, instalacji c.o. i centralnej wody użytkowej oraz klimatyzacji,
- wodociągów, kanalizacji i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- sieci i instalacji gazowych dla budownictwa przemysłowego, budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego na terenie Częstochowy i regionu, Zawiercia, Myszkowa, Kłobucka, Lublińca, Tarnowskich Gór, Radomska i wielu innych miejscowościach.
Jest autorem około 1000 opracowań projektowych w zakresie miejskich sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych budownictwa. Od 1959 roku jest aktywnym działaczem PZITS w Częstochowie.
W latach 1965-1969 pełnił funkcje skarbnika, w latach 1978-1986 członka Zarządu Oddziału PZITS w Częstochowie. Przewodniczący Koła Zakładowego PZITS przy Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Częstochowa" (1978-1996).
Od roku 1974 jest rzeczoznawcą i weryfikatorem PZITS i NOT.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnymi Odznakami Honorowymi PZITS i NOT, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Budownictwa, Medalami 30-lecia i 40-lecia NOT i PZITS posiada godność Zasłużonego Seniora PZITS. 

Urodzony 1 maja 1917 roku w Lesznie. W dniu 12 czerwca 1939 r. ukończył Państwową Szkołę Budownictwa. W dniu 12 kwietnia 1954 r. otrzymał dyplom i tytuł inżyniera ogólnobudowlanego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Podjął pracę w Wodociągach. Od kwietnia 1956 r. na stanowisku kierownika Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej. W trakcie pracy zawodowej nadzorował szereg prac budowlanych prowadzonych przez Wodociągi. Był cenionym fachowcem i życzliwym zwierzchnikiem. Zawsze był obecny na poważniejszych awariach. Zmarł 19 października 1970 r.

Urodził się dnia 24 sierpnia 1962 r Częstochowie. Ukończył Techniczniczne Zakłady Naukowe im. Sikorskiego Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku inżynierii środowiska.
W latach 1987-1991 pracował siębiorstwie Górnictwa i Modernizacji Przemysłu „Budex", gdzie sprawował nadzór nad pracami związanymi z instalacjami wodociągowymi, snitarnymi, gazowymi i ciepłowniczymi. W roku 1990 zdobył uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do wykonywania funkcji kierownika budowy i robót w zakresie istalacji sanitarnych - obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. W roku 1991 poszerzył zakres uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zdobywając uprawnienia w zakresie sieci sanitrarnych - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne gazowei cieplne uzbrojenia terenu.
Od roku 1992 pracuje w Wodociągach Częstochowskich SA, początkowo jako inspektor ds. inwestycyjnych, w krótkim czasie specjalisty ds. wykowstwa robót w Dziale Inwestycji, później zastępcy i kierownika Działu Inwestycji. Od maja roku 2002 jest członkiem Zarządu i pełni funkcję Dyrektora Technicznego. 
W roku 2002 uzyskał uprawnienia Ministra Skarbu do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada następujące odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (2002), Srebrna Odznaka Honorowa PZITS (2006)

Urodził się w roku 1922 w Łodzi. Rok przed wybuchem wojny rodzina Drewnickich przeniosła się do Kolbuszowej, woj. lwowskie, obecnie rzeszowskie. W okresie drugiej wojny światowej pracował jako robotnik, odbył także przymusową służbę w Baudienst (służba budowlana).
Od roku 1942 był czynnym członkiem Armii Krajowej, za co, po przyjściu armii radzieckiej w listopadzie 1944 roku, został aresztowany i wywieziony do łagru w miejscowości Borowiczi, województwo nowogrodzkie, w którym przebywał do marca 1946 roku.
Warunki pobytu i przymusowej pracy w łagrze byty bardzo ciężkie. Wrócił z niego schorowany, ale dopiero w roku 1996 uznano, że pobyt w łagrze zniszczył mu zdrowie. Henryk Drewnicki uzyskał kwalifikacje pierwszej grupy inwalidzkiej oraz Inwalidy Wojennego.
Politechnikę Śląską w Gliwicach Henryk Drewnicki ukończył w roku 1954. Pracował w Katowicach, Bielsku Białej, a od roku 1958 w Częstochowie - MPWiK, Miejskiej Rozdzielni Gazu, Spółce Wodnej „Warta", „Biprorud", najdłużej w Biurze Projektów „Miastoprojekt Częstochowa". Na emeryturę przeszedł w roku 1987. Za pracę w PZITS otrzymał odznaczenia: Srebrną i Złotą Odznakę PZITS, Srebrną i Złotą Odznakę NOT, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenia okolicznościowe, medale: Czterdziestolecia PRL, Trzydziestolecia Polski Ludowej, Jubileuszowy 35-lecia OR NOT i 50-lecia NOT, odznaki Zasłużony dla woj. katowickiego i woj. częstochowskiego. Za działalność w AK w czasie okupacji otrzymał: Medal Wojska, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 roku, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość. Zmarł w roku 2008. 

Urodził się 4 kwietnia 1928 roku w Skokowie w powiecie Gostyń, Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 podjął naukę w gimnazjium dla dorosłych w Chorzowie, po ukończeniu którego został przyjęty w 1948 roku na Akademię GórniczoHutnicza w Krakowie na Wydział Geologii i Poszukiwania Złóż Kruszców. Studia ukończył w 1954 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera geologii.
Po studiach skierowany został nakazem pracy do Przedsiębiorstwa Geologicznego Rud Żelaza w Częstochowie gdzie pracował w latach 1955-1958.
Od 1959 roku do 1975 roku został powołany przez Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tadeusza Kowalskiego na naczelnego inżyniera Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodiciągów i Kanalizacji w Częstochowie. Dyrektorem naczelnym Przedsiębiorstwa został po odejściu swego poprzednika. Rozwinął na szeroką skalę trwające badania hydrogeologiczne, w wynku których na początku lat 70. zatwierdzone zostały zosałyzasoby wody, które wedle planów miały zabezpieczyć zapotrzebowanie na wodę do roku 2000.
W listopadzie 1975 roku upoważniony został przez wojewodę Mirosława Wierzbickiego do zorganizowania Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budownictwa Komunalnego. A po zrealizowaniu tego zadania w lipcu 1975 powołany został na stanowisko dyrektora nowoutworzonego organu.
W związku z likwidacją w roku 1982 Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przeniesiony został do pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie, gdzie w 1982 roku został powołany przez Wojewodę Grzegorza Lipowskiego na stanowiska dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracując tam do 1985 roku. Później podjął pracę w PGRP „Budex", gdzie pracował do 1990 roku, czyli do momentu przejścia na emeryturę.

Pracę zawodową podjął w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w maju 1968r., po ukończeniu Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W przedsiębiorstwie pełnił kierownicze funkcje w eksploatacji i produkcji ciepła rejonu Tysiąclecie a następnie Działu Eksploatacji. W lutym 1974 roku objął stanowisko głównego specjalisty d/s eksploatacji, a w maju 1976r. został z-cą dyr. d/s eksploatacji, na tym stanowisku pracował do 30 czerwca 1985 roku.
W czasie swojej pracy wykazał się ogromną wiedzą zawodową i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Cieszył się autorytetem wśród pracowników i angażował się w kształcenie młodej kadry technicznej. W 1985r, w wyniku postępowania konkursowego objął stanowisko dyrektora naczelnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kierował przedsiębiorstwem z dużym zaangażowaniem a jednocześnie dużo czasu poświęcił pracy w Naczelnej Organizacji Technicznej a w szczególności PZITS, pełniąc funkcje w Komitecie Naukowo-Technicznym NOT do spraw energetyki.
Został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZITS i NOT, wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT w Częstochowie. W uznaniu zasług w dziedzinie ciepłownictwa otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, między innymi: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Racjonalizatora Produkcji, Odznakę Zasłużonego dla Energetyki, Zasłużonego Pracownika Gospodarki Komunalnej, Medal XXX-lecia PRL, Po przebytej chorobie zmarł w 1997r.
Do osiągnięć zawodowych należy zaliczyć modernizację węzłów cieplnych w rejonie Rakowa, współudział w opracowywaniu koncepcji rozwoju ciepłownictwa w mieście. Był też autorem wielu projektów racjonalizatorkich.

Urodził się 3 października 1933 r. w Krakowie. Jest absolwentem IV L.O. im H. Sienkiewicza. W latach 1951-56 studiował na wydziale Budowy Maszyn, uzyskując dyplom mgr inż. mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Odlewni Żeliwa Ciągliwego w Zawierciu na stanowisku Kierownika Inwestycji.
W 1960 r. podjął pracę w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Stradom" na stanowisku Kierownik Inwestycji. Od 1964 roku pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie początkowo na stanowisku Kierownika Działu Technicznego, od 1967 roku r. do 1975r. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rozwoju Przedsiębiorstwa. Brał udział w pracach Komisji Rozruchu Oczyszczalni Ścieków w Radomsku - 1965r.
W 1966 roku opracował dokumentcję technicz techniczną rozruchu Centralnej Przepompowni Ścieków dla Przemysłowej Spółki Wodnej "Warta" w Częstochowie. W roku 1975, został przeniesiony do pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodaarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
W 1967 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych. Pełniąc tę funkcję przyczynił się do uporządkowania gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, a zwłaszcza do sprawnego uruchomnienia ujęcia wody w Łobodnie w 1979 roku, co zapewniło pełne zabezpieczenie wodu dla ludności i przemysłu miasta Częstochowy oraz Kłobucka. W dużej mierze przyczynił się do udokumentowania zasobów wody w regionie częstohowskim do 2000 roku. Pod jego nadzorem był realizowany I etap budowy magistrali wodnej Julianki, w Kamienicy Polskiej, Pająku, Mykanowie, Konopiskach oraz inne inwestycje związane z gospodarką komunalną.
Był członkiem egzekutywy POP pełniąc jednocześnie rolę Przewodniczącego MKTiR Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego. Pracował społecznie w Komisji Ochrony Środowiska NOT w Częstochowie jako Przewodniczący. Aktywnie uczestniczył we wszystkich akcjach społecznych organizowanych na rzecz Przedsiębiorstwa i miasta Częstochowy. W MPWiK prowadził Klub Racjonalizacji i Wynalazczości.
Brał udział w sporządzeniu opinii do założeń techniczno-ekonomicznych uzbrojenia ogólnomiejskiego dzielnicy Północ w Częstochowie w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej. W 1967r. zdał przed komisją egzaminacyjną w Urzędzie Patentowym egzamin na Rzecznika Patentowego i uzyskał kwalifikacje do zajmowania stanowiska Rzecznika Patentowego.
Dodatkowo pełnił rolę promotora dwóch prac magisterskich na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Częstochowskiej, a także sprawował funkcję zakładowego kierownika praktyk studenckich. Był bardzo zdolnym pracownikiem, odznaczającym się wybitnym zmysłem organizacyjnym.
Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia: Nagrodę Miasta Częstochowy za pracę w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz II nagrodę w krajowym konkursie dotyczącym poprawy gospodarki wodno-ściekowej organizowanym przez Ministra Nauk Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego oraz Srebrną Odznakę WKTIR za wkład pracy przy budowie średnicowej trasy E-16 na terenie miasta Częstochowy, Medal XXX-lecia Wyzwolenia Częstochowy, Medal XXXV-lecia NOT w Częstochowie i inne nagrody NOT Zmarł 25 sierpnia 1988r .

Urodziła się 17 marca 1956 roku w Częstochowie.
Z wykształcenia jest inżynierem inżynierii środowiska i absolwentką Politechniki Częstochowskiej. W 1980 roku podjeła pracę w ówczesnym Zakładzie Instalacji Przemysłowych przy PBMH Montex. w 1991 roku w wyniku retrukturyzacji i przekształceń własnościowych powstało obecne Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne Hydro-Montex Sp z o.o. a wieć od początku pracy zawodowej związana jest z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Inżynieryjnym Hydro-Montex Sp z o.o. w którym to Przedsiębiorstwie - po krótkiej przerwie - wznowiło swką działalność koło nr 8. Została wówczas przewodniczacą tego koła i prawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 1993 roku uzyskała uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa robót instalacyjnych. Często uczestniczy (wraz z innymi członkami koła) w różnego rodzaju spotkaniach, prezentacjach, szkoleniach mających na celu zapoznanie z nowościami technologicznymi w dziedzinie instalacji i innych. Z uwagi na przejście na stanowisko dyrektora ds. ekonomicznych w 2001 roku ukończyła roczne Studium Księgowo-Rozliczeniowe przy Politechnice Czestochowskiej z wynikiem bardzo dobrym.
W 1983 roku w "Zeszytach Studenckich" wydanych przez Politechnikę Częstochowską ukazałla się publikacja pracy dyplomowej G. Konicko pt. "Wykorzystanie odpadów z Zakładów Papierniczych w Myszkowie do oczyszczania ścieków Zakładów Włókienniczych Warta w Myszkowie".
Jako przewodnicząca Koła uczestniczy we wszystkich organizowanyc spotkaniach a następnie zapoznaje pozostałych członków z tematami jakie były na nim poruszana. W roku 2002 odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZITS, a w 2004 Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Urodziła się w 1942 roku w Zagłębiu, do 1954 roku mieszkała w różnych miejscowościach na Śląsku a następnie przeniosła się z rodziną do Częstochowy. Tu ukończyła wydział geologii byłego Technikum Górnictwa Rud. Po dwóch latach pracy w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Kopalnictwa Rud rozpoczęła pracę w swoim zawodzie w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Łodzi, w dalszej kolejności w „Elwodzie" Katowice i Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Poznaniu, i znów w Łodzi. Przez te 13 lat zajmowała się projektowaniem, dokumentowaniem i nadzorowaniem różnych prac hydrogeologicznych.
W 1969 roku ukończyła Wydział Geologiczno - Poszukiwawczy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie jako inż. geolog górniczy.
W związku z utworzeniem w 1975 roku województwa częstochowskiego, zastała zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie na stanowisku st. inspektora wojewódzkiego, jak również głównego geologa wojewódzkiego. W latach 1999-2003 pracowała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jako kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Przez 27 lat pracy w administracji wykazała wiele inicjatyw, doprowadziła do wydania monografii „Surowce mineralne woj. częstochowskiego", ogromnie zaangażowała się w sprawę wydania pracy „Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim", autorstwa A. Adamskiego. Książka ta stanowi jedyne zbiorcze źródło informacji o tym, już historycznym, przemyśle. Od lat zajmuje się problemem zanieczyszczenia wód podziemnych spowo-dowanym niewłaściwym składowaniem odpadów produkcyjnych, zawierających związki chromu. Od 1983 roku, co dwa lata, organizauje konferencje naukowo-techniczne z cyklu "Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej", które cieszą się dużym uznaniem w środowisku geologów w Polsce z uwagi na poruszanie różnorodnych tematów związanych z eksploatacją ujęć wód podziemnych. Jednocześnie w latach 1983-1995 była sekretarzem Zespołu Problemowego przy Sekcji Głównej PZITS, który przczynił się do rozwiązywania wielu problemów hydrologicznych również w skali krajowej.
Wpisana jest do Księgi Zasłużonych Dizałaczy NOT.

Urodził się 30 września 1916 roku Warszawie. W 1938 roku uzyskał technika budowlanego, a po ukończeniu Politechniki Gdańskiej 1955r., otrzymał tytuł inż. budownictwa wodnego w zakresie instalacji sanitarnych.
Po ukończeniu szkoły pracował w firm: „Contractor" pełniąc obowiązki kierownika budowy odcinka drogi państwowej Nr. 14 (Kłomnice-Radomsko). W lipcu 1938 roku pracę przerwało powołanie do służby w Junackich Hufcach Pracy, gdzie został przydzielony do budowy drogi w Luszowie (Mszawa-Dolna) w charakterze Junaka. Tego samego roku został powołany do służby wojskowej którąa odbył w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy VII Dywizji Piechoty. Po promocji został przydzielony do II Kompanii KM-27 Piechoty w Częstochowie. Tam też zastały go działania wojenne. W październiku 1939 roku powrócił z kampanii wrześniowej.
Od lutego 1940 roku do 1941 roku pracował w biurze technicznym w Oddziale Drogowym na kolei w Częstochowie. W latach 1942-1943 przyjął prace Przedsiębiorstwie budowlanym dr K. Nieszporka i E. Struga jako kierownik budowy we Lwowie. Nstępnie podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budowlanym "M. Mirski" w charakterze kierownika budowy. Tam pracował aż do wyzwolenia.
Bezpośrednio po wyzwoleniu zatrudnił się do odbudowy węzła PKP Częstochowa. Od 18.01.1945 r. rozpoczął pracę w PKP Od¬dział Elektrotechniczny w Częstochowie jako technik. W latach 1948-1951 pracował na stanowisku inspektora robót w Oddzia¬le Wykonawstwa Inwestycyjnego w Biurze Projektów Kopalnictwa Ród Żelaza „Biprorud" w Częstochowie. W latach 1951-1969 pracował jako projektant, kierownik oddziału budowlanego i star¬szy projektant.
Zajmując się projektowaniem, pełnił nadzory autorskie i inwe-storskie. Był specjalistą w projektowaniu likwidacji szkód górni¬czych na terenach rolniczych Zagłębia Łęczyckiego. W pracy pro¬jektanta wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym i wysokim poziomem opracowań projektowych.
W okresie od 1969 do 1978 pracował w Wojewódzkim Przed-siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na stano¬wisku kierownika wydziału projektowo- konstrukcyjnego.
Był członkiem PZITS i NOT Oddział Częstochowa, członkiem Zarządu Pow. M. LOK Częstochowa, członkiem PCK, PZK, TPPR i Związku Zawodowego Górników. 
W pracowni projektowo konstrukcyjnej Zakładów Remontowo-Montażowych w Koniecpolu pracował w latach 1972- 1990 w charakterze weryfikatora i prowadzącego projekty. Za wydaj¬ną pracę zawodową, osiągnięcia w dziedzinie gospodarki wodno--ściekowej oraz za aktywną pracę społeczną otrzymał wiele od-znaczeń: Srebrną i Złotą Odznakę PZITS i NOT, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Brązowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Obron¬ności Kraju, medale okolicznościowe, Odznaki Zasłużony dla woj. katowickiego i woj. częstochowskiego. Był autorem bardzo wielu opracowań projektowych z zakresu wodociągów, kanalizacji, sieci cieplnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oczysz-czalni ścieków, kotłowni i innych. Zmarł w 2012 r. 

Absolwent Politechniki Częstochowskiej którą ukończył w 1980 roku. Pracę zawodową rozpoczął w WPEC obejmując stanowisko mistrza a następnie Zastępcy Kierownika Rejonu Eksploatacji Śródmieście. W latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Eksploatacji ds. Przemnysłu i Dystrybucji w PESC S.A. Częstochowa.
W lipcy 2004 objął stanowisko Menagera ds. Przemysłu i Dystrybucji dla miasta Częstochowy w Fortum Power & Heat Polska. Od 1981 roku czynny działacz PZITS, od 1998 roku pełni funkcję przewodniczacego Koła. Odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZITS, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Autor wielu wniosków racjonalizatorskich i współautor koncepcji rozwoju ciepłownictwa miasta Częstochowy.

Urodził się 18 stycznia 1970 roku. W latach 1985-89 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie, później studiował inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, uzyskując w 1994 roku tytuł mgr. inż. w specjalności zaopatrzenie w wodę.
Tematem jego pracy dyplomowej było: "Sorpcja tlen¬ków azotu w gęstych zawiesinach popiołów lotnych". W lutym roku 1995 podjął pracę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka¬nalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna, gdzie pracuje do dziś aktualnie na stanowisku specjalisty do spraw technicz-nych. W roku 2003 rozpoczął na Akademii Polonijnej w Często-chowie roczne studia podyplomowe „Ekonomiczno-prawne studia w zakresie europeistyki" Studia zakończone były stażem w in-stytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. 
W latach 1995-2004 był członkiem Miejskiego i Powiatowego Zespołu Uzgodnień Do¬kumentacji Projektowej w Częstochowie. W latach 2007-2008 był studentem dwusemestralnych studiów podyplomowych w za¬kresie Systemów Informacji Geograficznej, na Wydziale Geode¬zji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od roku 2004 jest przewodniczącym Koła Nr 1 Polskiego Zrze¬szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Wodociągach, członek Amnesty International Polska. Został odznaczony Srebr¬ną Odznaką PZITS i Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej uzyskując dyplom mgr inż. inżynierii środowiska. W roku 1991 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności hydrogeologia, a w 2000 doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie ochrony środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W roku 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk o Ziemi. W roku 1992 ukończył roczne studia podyplomowe w zakresie zaawansowanych technologii dla potrzeb inżynierii środowiska w IHE Delft (Holandia). W latach 1993-1997 przebywał na stypendiach naukowych na Uniwersytecie Wageningen (Holandia). Od 1 października 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku prof. w Akademi Górniczo-Huntniczej im. S.Staszica w Krakowie. Profesor Malina jest specjalistą z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, hydrogeologii i biotechnologii środowiskowej, Oczyszczania gruntów, osadów dennych i wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczen w środkowisku gruntowo-wodnym, a także zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, w tym monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych.
Prowadzi prace badawcze i aplikacyjne związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem środowiskowym. W latach 2002-2004 był członkiem zespołurealizujące w ramach V PR UE projekt pt.: Development of Integrated Management System for Prevention and Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Industrial Megasites (Welcome). W latach 2004-2007 kierował zespołem realizującym projekt celowy pt. Opracowanie zintegrowanego systemu gospodarowania i ochrony zasobów wodnych górno-jurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP326).
Opracowany System jest sukcesywnie wdrażany przez PWIK w Częstochowie. Obecnie jest kierownikiem zespołów realizujących w ramach VII PR UE dwa projekty badawcze pt.: Holistic Management of Brownfield Regeneration (HOMBRE) oraz Advancing Sustainable In Situ Remedation for Contaminated Land and Groundwater (Advocate), a także członkiem zespołu realizujące projekt pt. Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific Basic on Climate Change and Land-Use impacts on groundwater systems (GENESIS). Współrealizauje także dwa projekty badawcze finansowane przez DBN MNiSzW.
Profesor Malina jest autorem, współautorem i redaktorem 12 książek i monografii, 25 rozdziałów w książkach i monografiach oraz ponad 160 artykułów i komunikatów opublikowanych w czasopismach krajowych i o zasięgu światowym, a także w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na ponad 70 konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Brazylii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, RPA, Rumunii, Szwajcarii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Profesor Malina jest promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich oraz ponad 130 prac magisterskich i inżynierskich z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz hydrogeologii. Byt recenzentem ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich oraz przewodów habilitacyjnych i rozpraw doktorskich w kraju i za granicą, a także recenzentem wydawniczym w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Obecnie jest opiekunem nauko-wym kolejnych 4 doktorantów. 
Prowadził i nadal prowadzi wykłady monograficzne w kilku ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Uczestniczy w pracach zespołów ekspertów Cordis Expert-Evalu-ateur oceniających projekty badawcze finansowane przez UE. Jest laureatem kilkunastu indywidualnych i zespołowych nagród rektorskich, a w roku 1998 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Urodzony 28 września 1932 we Wronkach (woj. Piotrków Trybunalski). Studiował na Politechnice Częstochowskiej, studia ukończył w roku 1956. W Wodociągach Częstochowskich zatrudniony od 18 sierpnia 1956. W latach 1967-1975 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Technicznych, od czerwca 1975 - Dyrektor MPWiK. Dyrektorem został po przeniesieniu Zygmunta Duszyńskiego od dnia 1 czerwca 1975r. na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej gdy w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju powstało z dniem 1 czerwca 1975r, województwo częstochowskie. Jak informują źródła wodociągowcem został z wyboru dyrektora Stanisława Nawary, który poprosił zwierzchnictwo Politechniki Częstochowskiej o skierowanie młodego zdolnego studenta do pracy w Wodociągach. W ciągu 11 lt współpracy z dyr. Nawarą szeroką wiedze teoretyczną uzupenił doświdczeniem. Dyrektor Marliński objął zarząd nad przedsiębiorstwem w czasie jego przekształceń z Wojewódzkiego, a od 1 stycznia 1976 roku - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Był człowiekiem całym sercem oddanym Wodociągom Częstochowskim i ludziom tam pracującym.Przygotował Przedsiębiorstwo do funkcjonowania w nowej strukturze administracyjnej. W 1973 roku dodatkowo pracował w Ośrodku Badawczo-Doświadczalnym, a także w 1974 roku w Instytucie Gospodarki Komunalnej w Krakowie. Zyskał liczne odznaki i wyróżnienia m.in. Zasłużony Przodownik Pracy Socjalistycznej, ZŁoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Zasługi za Pożarnictwo.
Zmarł nagle dnia 9 marca 1990 roku. W Wodociągach Częstochowskich wspominany jest do dziś.

Pracę zawodową podjął w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w marcu 1964 r. bezpośrednio po ukończeniu Politechniki Częstochowskiej. Praacował na stanowiskach kierownika Działu Eksploatacji, później kierownika Działu Inwestycji i Koordynacji Gospodarki Cieplnej. W maju 1974 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora d/s technicznych, które piastował przez dwadzieścia lat będąc bardzo zaangażowanym w pracy. Zmarł nagle w 1994 roku. Pracował na rzecz rozwoju ciepłownictwa w mieście i w regionie, propagował też ruch wynalazczości. Jako dyrektor był dobrym gospodażem, zaangażowanym w rozwój przedsiębiorstwa, posiadał dużą wiedzę w zakresie ciepłownictwa, które było jego prawdziwą pasją. Szczególnym osiągnięciem było uzyskanie w roku 1974 nagrody III stopnia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi.
Za swoją pracę zawodową inżyniera energetyka oraz za działalność w PZITS wielokrotnie był doceniany i nagradzany tak przez pracowników przedsiębiorstwa ciepłowniczego jak i NOT.
Wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego koła PZITS, został wpi¬sany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji, Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Energetyki, Odznakę Zasłużonego Pracownika Gospodarki Komunalnej, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Brązową Odznakę Zasłużonego dla Województwa Częstochowskiego. 

Urodził się 19 listopada 1918 r. w Będzinie. W czasie wojny pracował jako robotnik w Hucie Stali w Myszkowie. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Budownictwa w 1952 r. i otrzymał nakaz pracy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W roku w 1954 r. został Dyrektorem Przedsiębiorstwa.
Na nowym stanowisku musiał zająć się przede wszystkim:
- deficytem wody do picia dla miasta i przemysłu oraz poprawą jej jakości;
- budową ujęcia wody w Mirowie i modernizacją ujęcia wody w Wierzchowisku.
To pod jego przewodnictwem wdrożono w Częstochowie pierwszą w kraju metodę ozonowania wody, a zespół pod jego przewodnictwem opracował w Przedsiębiorstwie koncepcję oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, tworząc program realizacji wspólnej (centralnej) oczyszczalni ścieków komunalnych, przemysłowych poprzez stworzenie w tym celu Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta", która działała do 2007 roku (później przekształcona w Częstochowską Oczyszczalnię Ścieków Warta SA). 
Jako dyrektor, wizjoner, wysokiej klasy specjalista, człowiek o niezwykłej aktywności i energii wprowadził w podległej firmie szereg inicjatyw i nowatorkich rozwiązań.
W tym czasie w Przedsiębiorstwie opracowano również założenia do projektu i budowy nowoczesnego zaplecza warsztatowo-gospodarczego i administracyjnego MPWiK, ale to byty Dyrektora ostatnie działania w MPWIK, ponieważ decyzją Ministra Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1967 r. został służbowo przeniesiony do Ministerstwa na stanowisko Dyrektora Departamentu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. W Ministerstwie pełnił kolejne funkcje:
- Dyrektora Departamentu Wodociągów i Kanalizacji;
- Dyrektora Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska;
- v-ce Dyrektora Departamentu Ochromny Środowiska oraz Naczelnego Dyrektora Centrum Techniki Komunalnej i Biura Eksportowego URBIMEX w Warszawie.
W tym czasie był pomysłodawcą powstania i współtworcą zupełnie nowej jednostki: Ośrodków Badań i Kontroli Środowiska i samodzielnych pracowni we wszystkich województwach. Jednostki te obecnie działają jako Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Departament Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska pod jego kierownictwem opracował m.in. bardzo ważny, prawie 100 stronicowy dokument: "Wytyczne ramowe budowy Ośrodków Badań i Kontrolii Środowiska (samodzielnych pracowni) - (Warszawa 1976). Wraz z zespołem polskich ekspertów brał udział (jako przewodniczący delegacji rrządowej) w międzynarodowej Komisji Państw Bałtyckich ds Ochrony Środowiska Obszaru Morza Bałtyckiego w Helsinkach uwieńczone podpisaniem przez 7 państw nadbałtyckich (Dania, Szwecja, Finlandia, NRD, RFN, Polska, Rosja) tzw. Konwencji Helsinskiej.
Przez wiele lat pełnił funkcję v-ce Prezesa Zarządu Głównego PZITS oraz Przewodniczącego Sekcji Zarządu Głównego Jakości i Kontroli Środowiska i kół zakładowych PZITS. Następnie był członkiem Zarządu Głównego PZITS. 
Był członkiem miedzynarodowej organizacji IWSA z siedzibą w Londynie i członkiem IOA (Międzynarodowe Stowarzyszenie OZON) z siedzibą w Paryżu. Jest autorem wielu artykułów ale i pozycji książkowych z branży m.in. wydał poprzez PZITS wspólnie z Zygmuntem Szymczykiem, Marią Wielecką i Ireną Alabą opracowanie: „Techniczno- Ekonomiczne aspekty wspólnego oczyszczania ścieków i wykorzystania ścieków przemysłowo- komunalnych na przykładzie częstochowskiej oczyszczalni ścieków" (1982).
Już w czasie emerytury opracował założenia oraz projekty w opracowaniu dokumentacji i realizacji kanalizacji ogólnospławnej i części mechanicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Niegowa (2002). Swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem dzielił się w szeregu publikacji na tematy branżowe. Był też wykładowcą na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Gliwickiej oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie otrzymał honorową odznakę Uczelni „Zasłużony do Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie".
Wśród wielu odznak i wyróżnień posiadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Odznaki NOT i PZITS, liczne odznaki „zasłużony dla województwa"- (m.in.: Kielce, Częstochowa, Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Kołobrzeg), otrzymał też wyróżnienie w związku z pracą nad Konwencją Helsińską. Zmarł w 2012 r 

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, którą ukończył w 1975 roku. Pracę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym obejmując kolejne stanowiska od referenta d/s eksploatacji, z-cy kierownika Działu Inwestycji i Koordynacji, kierownika Zakładu Remontowego, kierownika Działu Kordynacji, W lipcu 1994r. obejmuje stanowisko z-cy dyrektora d/s eksploatacji a w 2000r. w PESC SA pełni funkcję z-cy dyr. d/s produkcji i utrzymania ruchu.
W marcu 2002 roku obejmuje funkcję członka Zarządu PESC SA jako dyrektor eksploatacji.
od 1974 roku czynny działacz PZITS, pełniący funkcję przewódniczącego Koła . W latach 1995-1999 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Częstochowskiego. W kadencji z roku 1999 był Prezesem Oddziału Częstochowskiego. Odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZITS, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT Bronzowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Racjonalizatora produkcji, Zasłużonego dla Województwa Częstochowskiego. Wpisany dla Księgi Zasłużonych Działaczy NOT.
Członek Honorowy PZITS (2008). Członek kkomitetu energetycznego przy Zarządzie Głównym NOT. W latach 2005-2009 z-ca prezesa Oddziału Częstochowskiego FSNT NOT. Jest rzeczoznawcą PZITS w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Autor wielu wniosków racjonalizatorskich i współautor koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej miasta Częestochowy. Od 2011 v-ce przewodniczący komisji przyznającej uprawnienia energetyczne. Od roku 2000 emeryt.
W pracy zawodowej i PZITS wykazuje duże zaangażowanie, profesjonalizm inżyniera i działacza społecznego. Jego doświadczenie zawodowe i stałe podnoszenie kwalifikacji są przykładem dla wielu młodych ludzi. 
 

Urodzony w Ciężkowicach 20 sierpnia 1943r. Absolwent Technikum Budowlanego i Politechniki Śląskiej, w Wodociągach zatrudniony był od października 1964r. jako inżynier budownictwa lądowego. W trakcie pracy podnosiłosił swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa robót oraz uprawnienia rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych. W roku 2002 uzyskał uprawnienia Ministra Skarbu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a w rok później ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym. W swojej karierze zawodowej zajmował kolejne stanowiska: inspektora nadzoru, z-cy kierownika w Dziale Inwestycji, Kierownika Wydziału Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych, Kierownika Wydziału Sieci. Od roku 1992 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Działalności Podstawowej, W związku z przekształceniem WPWiK w Spółkę Akcyjną przyjął obowiązki Członka Zarządu, Dyrektora Produkcyjno-Handlowego.
Jest współautorem opracowań projektowych z zakresu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Częstochowy i okolicznych gmin, przy czym wprowadził w życie wiele autorskich rozwiązań. Brał aktywny udział w realizacji inwestycji wodociągowych, w tym w rozbudowie ujęcia wody Mirów-Srocko, czy zbiorników przy ul. Oleńki, jak i budowie zbiorników w dzielnicy Błeszno. Pod jego nadzorem wprowadzono system automatycznego sterowania ujęciami wody, co było krokiem milowym w gospodarowaniu zasobami wodnymi w sieci i ujęciami wody. Aktywnie uczestniczy w pracy organizacji pracowniczych oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, współorganizując sympozja i konferencje, za co został uhonorowany Złotą i Srebrną Odznaką Honorową PZITS.
Za swoje osiągnięcia otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2006).
Odznaczony był również jako Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1978) otrzymał także Srebrną Odznakę za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego (1988).

Urodził się 21 maja 1934 r. w Białej-Górnej k/Częstochowy. Był absolwentem IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Studia ukończył w 1958 r. na Politechnice Częstochowskiej z tytułem inż. mechanika.
Pierwszą pracę podjął w "Gazbudowie" przy montażu tłoczni i odsiarczalni w charakterze mistrza montażu urządzeń energetycznych. Następnie pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu przy buudowie cementowni w Rudnikach k/Częstochowy. W 1961 roku zostat zatrudniony w Miejskim a potem w Wojewodzkim Przedsdsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji w Częstochowie, na stanowiskach kierownika Działu Transportu, a następnie Kierownika Działu Produkcji Wody.
Włodzimierz Olszowy w okresie swej pracy pracy kierował i nadzorował budowy obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych i wdrażanie nowych technologii, m.in. uzdatniania wody ozonem na ujęciu Mirów co przyczyniło się do podniesienia jakości wody pitnej, budowy ujęcia wody w Lubojnie i Krzepicahc, był współautorem patentu złożył kilka wniosków racjonalizatorskich, wykonał wiele opiniii do dokumentacji.
Dodatkowo pełnił funkcję zakładowego kierownika praktyk studenckich, był także Przewodniczącym Zakładowej Komisji Egzaminacyjnej w PWIK. Był autorem publikacji w prasie fachowej oraz autorem referatów wygłoszonych i opublikowanych ana konferencjach naukowo-technicznych NOT.
Otrzymał dwumiesięczne stypendium od rządu francuskiego w zakresie uzdatniania wody, dzięki niemu odbył praktykę w zakładach DEGREMONT oraz w dwóch stacjach uzdatniania wody a także nauczył się biegle mówić i pisać po francusku.
Był członkiem MIędzynarodowego Instytutu Ozonu z siedzibą we Francji. Brał udział w Kongresie Głównego Stowarzyszenia Higienistów i Techników Miejskich we Francji. Aktywnie działał w PZITS. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in. Zespołową Nagrodę ORWOT i KMPZPR w dziedzinie rozwiązań inżynierskich, w uznaniu za swoje zasługi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie otrzymał medal 40, 50 i 6O-lecia. 
Ponad to był zdobywcą Nagrody Miasta, za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej otrzymał odznakę Zasłużonego Pracownika Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, a także Brazowy Krzyż Zasługi. W 1966r. uzyskał uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-inżynieryjnej.
Od marca 1976r. do 1985r. przebywał na urlopie bezpłatnym, oddelegowany do pracy w Algerii jako specjalista inż. mechanik w „Polservice". Po powrocie do kraju został zatrudniony w WPWiK na stanowisku Kierownika Działu Zbytu.
Zmarł po długiej chorobie 20 kwietnia 1999r. 

Urodzony 21 czerwca 1936 roku w Częstochowie. Ukończył Studia wyższe na Politechnice Częstochowskiej uzyskując tytuł mgr inżyniera mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 roku jako asystent na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po roku pracy asystenckiej przejął obowiązki kierownika grupy robót w Przedsiębiorstwie Budowlano Montażowym Kopalnictwa Rud w Częstochowie. W roku 1968 przejął obowiązki Naczelnego Inżyniera w Przemysłowej Spółce Wodnej „Warta".
W latach 1973-1975 pełnił obowiązki Z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w tym okresie zdobył II nagrodę w krajowym konkursie oczyszczania ścieków.
Od 1975 do 1979 pełnił obowiązki Z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
W roku 1975 uzyskał tytuł honorowy Mistrz Techniki województwa częstochowskiego w grupie inżynieryjno-ekonomicznej, a w roku 1976 nagrodę „Czerwonej Róży" w zakresie ochrony środowiska.
Rok 1978 został upamiętniony zdobyciem III nagrody w krajowym konkursie oszczędności energii. 
W roku 1979 zostal powołany na stanowisko naczelnika miasta Kłobucka.
W latach 1980-1987 pełnił obowiązki prezydenta miasta Częstochowy.
Od 1987 roku do 1990 roku pracował w firmie Budex w Biurze Realizacji Kontraktów Praga.
Od 1990 roku prowadził własne przedsiębiorstwo importowo-eksportowe.
Od 1996 do 1998 roku pracował w ABC Polska Sp z o.o. jako specjalista ds. marketingu. W kadencji 1998 pełnił obowiązki dyrektora Biura FSNT NOT Rady w Częstochowie.
Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia naukowo-technicznego PZITS, Komisji NOT ds. Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.
W kadencji na rok 1998 był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Częstochowskiego PZITS.
Za swoją działalność społeczną i zawodową został odznaczony Kryżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZITS, Srebrną i Złotą odznaką Honorową NOT.

Urodzony w 1933 roku, ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej w specjalności mechanik-energetyk. Pierwszą pracę rozpoczął w 1952 roku w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud Żelaza w Częstochowie. Nstępnie w latach 1957-1962 pracował w Zakładach Mebli Gietych Gigant w Radomsku. Przez prawie 30 lat (1962-1991) pracował w Wodociągach Częstochowskich. W latach 1979-1991 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. eksploatacji. Później prowadził własną firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kanwod w Częstochowie. jako Inzynier praktyk jest autorem wielu ciekwych rozwiązań technicznych w branży wodociągowej, z których nalezy wymienić opatentowane nowtorskie rozwiązanie ozonowania wody. Jako autor wielu referatów brał czynny udział w branżowych konferencjach naukowo-technicznych. Pelnił różne funkcje w PZITS, poprzez funcję członka Zarządu Oddziału PZITS w Częstochowie oraz członka Zarządu Głównego PZITS w Warszawie.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymał następujące odznaczenia:
Krzż Kawalerski Odrodzenia Polski, brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną i Złotą Odznakę PZITS, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego oraz Odznakę Zasłużony dla Energetyki.

Urodził się 1924 roku. W czasie wojny , od 1941 do 1945 roku członek Armii Krajowej na terenie kielecczyzny. Brał udział w Akcji "Burza" jako żołnierz 4 pułku piechoty. Za działalność wojenn odznaczony w 1948 roku czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego oraz Krzyżem Armii Krajowej przez koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie. Działalność wojenną ukończył w stopniu podporucznika. W roku 1954 ukończył Politechnikę Wrocławską (kierunek inżynierii sanitarnej). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1948 w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym.
W latach 1953-1956 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, a w 1956r. został przeniesiony służbowo do Częstochowy.
Od 1956 do 1961r. w Miastoprojekcie pracował jako starszy projektant, a następnie kierownik Pracowni Uzbrojeń Terenu. 
W latach 1961-1975 był zastępcą dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Kanalizacyjnych i Drogowych, a następnie dyrektorem naczelnym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
W okresie 1975-1977 pelnił funkcję dyrektora Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
W latach 1977-1981 był dyrektorem naczelnym Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska.
W roku 1981 przeszedł na emeryturę. W okresie 1981-1991 pracował na pół etatu na stanowisku inspektora technicznego w dziale Inwestycji w Spółdzielni "Metalurg".
Praca społeczna:
Od 1954 roku był członkiem PZITS we Wrocławiu a następnie w Częstochowie.
W 1962 został powołany Zarząd Oddziału PZITS, którego był członkiem. Jako prezes przez jedną kadencję, następnie jako v-ce prezes przez wszystkie pozostałe kadencje.
W roku 1994 na XXII Zjezdzie Delegatów w Szczawnicy otrzymał tytuł Członka Honorowego PZITS.
Od 1998 jest członkiem Zarządu Głównego i pełni funkcję przewodniczacego Komisji Historycznej.
Od roku 1978 jest również działaczem FSNT NOT Oddziału Wojewódzkiego. Pełnił kilka funkcji we władzach NOT;
W latach 1983-1985 był v-ce przewodniczacym Rady Wojewódzkiej NOT. Przez dwie kadencje był przewodniczacym Komisji Rewizyjnej RW NOT oraz członkiem Komisji Historii Ruchu Stowarzyszeniowego i Odznaczeń.
Od 1999 roku jest przewodniczącym Komisji Historyczno-Biograficznej. W roku 1984 został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT.
Za długoletnią współpracę z MTESZ w Veszprem został wyróżniony Pamiątkowym Medalem Tysiąclecia Węgiergier w uznaniu pielęgnacji przyjaźni polsko-węgierskiej. Od 1970 roku jest członkiem Związku Kombatantów RP, od 1995 pełni funkcję prezesa Koła Miejskiego.
Odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Oficerski OOP, Medla Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Partyzancki, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznaczenia wojskowe: Medal Wojska Polskiego (nadany czterokrotnie w Londynie), Krzyż Armii Krajowej nadany w Londynie, Krzyż Korpusu Wojska Polskiego, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość. Odznaczenia resortowe: Złota Odznaka za zasługi dla woj. katowickiego, woj. częstochowskiego, Medal za zasługi dla Związku Kombatantów RR ,Medal Pamiątkowy XXXV lecia Wyzwolenia Częstochowy, Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Złota Odznaka za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odznaczenia Organizacyjne: Złota Odznaka Honorowa NOT, PZITS, TWK, PTE, Medal PZITS im. Prof. Zygmunta Rudolfa. Został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT, posiada wiele medali okolicznościowych NOT, PZITS i inne 

Do PZITS przynależy od kwietnia 1960 roku. Zatrudniony w tym okresie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych (dalej jako WPRI) w Częstochowie na stanowisku kierownika budowy. Od początku 196B roku pracował na stanowisku zastępcy dyrektora WPRI do spraw produkcji. Od tego czasu był opiekunem koła PZITS przy WPRI, które wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w krajowym współzawodnictwie kół. W 1981 roku został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego WPRI, i nadal opiekował się kołem PZITS. Był wielokrotnie członkiem Zarządu Oddziału Częstochowskiego i członkiem Zarządu Koła. Za działalność NOT został wyróżniony:
Złotą Odznaką Honorową NOT - 1992r. - Srebrną Odznaką Honorową NOT - 1984r. Złotą Odznaką Honorową PZITS - 1981 r. Srebrną Odznaką Honorową PZITS - 1969r.
Medale pamiątkowe: 35,45 i 50-lecia NOT w Częstochowie. Medal 25-lecia Oddziału PZITS w Częstochowie. Wpisany do Księgi Pamiątkowej ZasłuŻonych Działaczy NOT w Częstochowie, ma przyznany tytuł seniora PZITS.
Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony odznaczeniami państwowymi takimi jak:
Złoty Krzyż Zasługi, Srebry Krzyż Zasługi, KrzyŻ Kawalerski Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Urodzony 04.04.1936 roku w Warszawie. W 1954 roku podjął studia na wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1960 roku uzyskując tytuł mgr inż. urządzeń sanitarnych. W latach 1960 – 1962 odbył staż w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Katowicach. W 1962 roku ożenił się i przeniósł do Częstochowy, gdzie rozpoczął pracę w Biurze Projektów Kopalnictwa Rud Żelaza „Biprorud” na stanowisku projektanta, a następnie starszego projektanta w sekcji sanitarnej. W tym czasie pracował nad sposobem odżelazienia wody pitnej czerpanej ze złoża piaskowców kościeliskich. Jest współautorem sedymentacyjnego sposobu oczyszczania wód kopalnianych w osadnikach ziemnych.
W okresie swojej pracy w biurze zaprojektował m.in. dla czterech kopalń rud żelaza sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami.
W ramach szkód górniczych opracował dokumentację sieci wodociągowej dla obszarów pozbawionych wody wskutek intensywnego odwadniania złoża rudy. Dzięki temu mogła powstać rozległa powiatowa sieć wodociągowa w całości eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Zajmował się również odwadnianiem zalewisk powstałych podczas osiadania terenu i przywracania ich do użytkowania rolniczego. W 1963r wstąpił do PZITS. W 1970r przeniósł się do Biura Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt, obejmując stanowisko starszego projektanta w sekcji uzbrojenia komunalnego. W Miastoprojekcie przez dwie kadencje był przewodniczącym Koła PZITS. W czasie swej długoletniej pracy zawodowej zaprojektował sieci wodociągowe i kanalizacyjne jako uzbrojenie ogólnomiejskie dla Częstochowy, osiedla: Błeszno, Północ, Parkitka, Raków Zachód, Lisiniec; Myszkowa– osiedle przy ul. Sienkiewicza; dla Zawiercia– osiedle Kosowska Niwa, w Lublińcu kolektor sieciowy oraz w Pajęcznie – osiedle „Źródlana”. W PZITS w roku 1977 objął funkcję członka Komisji Rewizyjnej, a od roku 1989 do chwili obecnej jest skarbnikiem Oddziału. W latach 1981-1983 pracował jako wykładowca na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Ochrona Środowiska. W 1992r. przeniósł się do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, gdzie powierzono mu stanowisko kierownika Działu Technicznego. W 2001r, po 9 latach kierowania Działem Technicznym i ukończeniu 65 lat, przeszedł na emeryturę.
Za swą rzetelnie i sumiennie wykonywaną pracę zawodową i zaangażowanie w działalność stowarzyszeniową otrzymał następujące odznaczenia i medale: Srebrną i Złotą Odznakę PZITS, Srebrną Odznakę NOT, Odznakę Zasłużony dla Województwa Częstochowskiego, Medal 25-lecia PZITS, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi. Wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT. 

Urodził się 7 października 1935 r. w Częstochowie.
Od 1985r. jako Dyrektor Naczelny kierował eksploatacją i modernizacją Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie. Pod jego bezpośrednim nadzorem oczyszczalnia uzyskała parametry ścieków oczyszczonych mieszczące się w normach Unii Europejskiej. Wyniki te pozwoliły na powrót życia biologicznego do rzeki Warty w jej przebiegu przez miasto i region częstochowski. W latach 1985-92 pracował w zespole Politechniki Częstochowskiej i Zakładów Mechanicznych PZL-Wola, efektem czego wykonano prototyp wolnossącego 12 cylindrowego silnika WOLA-H o mocy 200 kW napędzanego biogazem uzyskiwanym w centralnej oczyszczalni ścieków. Po pomyślnie zakończonych badaniach eksploatacyjnych prototypu przy bezpośrednim udziale J. Sipy wykonano agregat z silnikiem turbodoładowanym WOLA-H 12 AG o mocy 300kW. Ponad czteroletnie badania tej jednostki pozwoliły na optymalizację rozwiązań szczegółowych oraz wyprodukowanie znacznej ilości energii elektrycznej i cieplnej. Rozwiązanie uzyskało nagrodę w Konkursie „Mistrz Techniki” NOT w Częstochowie w 1999r. Było to jedno z pierwszych osiągnięć w Polsce w zakresie uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
W latach 1995-99 brał udział w pracy zespołu z Katedry Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej i współrealizował projekt celowy KBN nr 9T 12D 95 C/2587 na temat „Prototyp i badanie optymalizacyjne zespołu prądotwórczego z odzyskaniem ciepła napędzanego silnikiem gazowym 8AL.20G”. W wyniku realizacji tego projektu powstał największy i najnowocześniejszy krajowy zespół ciepło i prądotwórczy zasilany biogazem o mocy nominalnej 600kW. Po wdrożeniu do ciągłej pracy wykorzystując nadwyżki biogazu produkuje energię elektryczną: w roku 2000-około 900.000 kWh a w roku 2001 około 600.000 kWh. W latach 1995-99 kieruje procesami modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie Warta SA. Kierował realizacją inwestycji w zakresie ochrony wód w rejonie częstochowskim tj. budową oczyszczalni ścieków w Lublińcu, Blachowni, Kłobucku i Dźbowie k/Częstochowy. Członek i organizator działalności (na terenie kierowanego przez siebie zakładu) Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Medal 40-lecia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  

Urodzony 31 marca 1903 roku w Częstochowie. W dniu 22 czerwca 1825 roku z wynikiem dobrym ukończył całkowity szkolny kurs na wydziale dróg wodnych Państwowej Szkoły Budownictwa. Podjął pracę w Wodociągach i Kanalizacji Miasta Częstochowy. Od maja 1928 r. do marca 1938 r. pracował na stanowisku kierownika Działu Technicznego i technicznego zastępcy dyrektora. Od maja 1945 r. do kwietnia 1954 r. pracował na stanowisku Głównego Inżyniera i Zastępcy Dyrektora. W kwietniu 1954 r. przeniesiony został służbowo na stanowisko Głównego Inżyniera i Zastępcy Dyrektora do Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowo – Kanalizacyjnych funkcję tę pełnił do września 1956 r. Od października 1956 r. do stycznia 1960 r. pracował na stanowisku kierownika Działu Studiów i Dokumentacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Od lutego 1960 r. do grudnia 1967 r. pracował na stanowisku kierownika Pracowni Projektów przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
Zmarł w roku 1987.  

Urodzony 09.07.1932 roku w Silnicy, woj. łódzkie. Szkołę podstawową ukończył w Żytnie, woj. łódzkie, a następnie uczęszczał do Liceum Komunikacyjnego we Wrocławiu, w którym uzyskał tytuł technika budowlanego. W 1953 r. rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, a w 1958 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych o specjalności ogrzewniczo-wentylacyjnej. Już jako student, a od 1958 roku, jako pracownik Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego, odbudowywał Wrocław ze zniszczeń wojennych.
Od 1959 r., do czasu przejścia na emeryturę w 1998 r., pracował w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Częstochowa”. Miała znaczący wkład w rozwój budownictwa mieszkaniowego i powstanie wielu obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie i regionie. Projektował częstochowskie osiedla mieszkaniowe: Błeszno, Tysiąclecie, Raków, plac Hutników, Parkitka, obiekty w Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu i innych miejscowościach. Jest autorem około tysiąca opracowań projektowych. W BPBO „Miastoprojekt Częstochowa” pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji m.in.: starszego projektanta, głównego specjalisty, kierownika zespołu sprawdzającego i działu technicznego, z-cy kierownika pracowni, pełnomocnika przedsiębiorstwa, prezesa zarządu spółki. O aktywności zawodowej i zasługach W. Trzeciaka świadczy fakt, że pracę w „Miastoprojekcie Częstochowa” łączył z pracą w innych przedsiębiorstwach, takich jak: „Inwestprojekt Częstochowa”, „Montex”, a także z działalnością naukowo-dydaktyczną na Politechnice Częstochowskiej.
Przez osiem lat był starszym wykładowcą Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, przyczynił się do powstania Wydziału Inżynierii Środowiska. Był promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich. W 1987 roku, na Politechnice Wrocławskiej, z wyróżnieniem obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach technicznych, duża część jego osiągnięć naukowych była prezentowana na konferencjach naukowych. Posiada zgłoszenia patentowe z zakresu instalacji i urządzeń grzewczych. Jako specjalista z dziedziny instalacji sanitarnych i grzewczych jest m.in. rzeczoznawcą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Urzędu Wojewódzkiego oraz biegłym Sądu Rejonowego w Częstochowie. Praca zawodowa jako projektanta, a także działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna miały znaczący wkład w rozwój budownictwa województwa częstochowskiego i katowickiego, miasta Częstochowy, Zawiercia, Lublińca i innych. W uznaniu zasług dr inż. Wiesław Trzeciak otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polki i medale okolicznościowe województwa katowickiego, częstochowskiego, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Za pracę w strukturach Zarządu Okręgu PZTIS i NOT otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę PZTIS i NOT, Srebrny Krzyż Zasługi, medale okolicznościowe. Został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT.
Za swoją pracę społeczną, zawodową, naukową i dydaktyczną zyskiwał sobie szacunek i uznanie. Ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe zawsze spotykały się z wysoką oceną środowiska. 

Urodziła się 6 czerwca 1950r w Przybyszowie.
Po ukończeniu Technikum Chemicznego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Gliwicach
w specjalności analiza chemiczna podjęła studnia z zakresu chemii i technologii nieorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Przebieg pracy zawodowej:
• Zakłady Górniczo-Hutnicze Sabinów (staż pracy)
• Przędzalnia Czesankowa Wełnopol– Wydział Energetyczny
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie
W roku 2003 reaktywowała Koło PZITS przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, i prowadzi je jako Przewodnicząca.  

Urodził się 2 maja 1952 roku w Częstochowie. Ukończył Politechnikę Śląską im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach (studia zawodowe w systemie wieczorowym) a dnia 8 listopada 1979 uzyskał tytuł inżyniera elektryka w specjalność miernictwo elektryczne.
Pracę zawodową rozpoczął w październiku 1974w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach jako nauczyciel, gdzie pracował przez dwa lata. Później podjął pracę w Zakładach Pomiarowo Badawczych Energetyki „Energopomiar” w Gliwicach na stanowisku inżynier specjalista elektryk. W latach 1982-83 pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” jako specjalista w Dziale Technicznym. Od 2 listopada 1983 do 31 grudnia 1989 podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (Z-ca Kierownika Wydziału Produkcji, p.o. Dyrektor Wydz. Eksploatacji Nr 1 w Kłobucku). Na początku marca na zasadzie porozumienia między zakładami pracy odszedł do Spółki Wodnej „Warta”, gdzie pracował do roku 1991. Powróciwszy do Wodociągów pełnił funkcję dyrektora od kwietnia 1991 do roku 1997- czyli przekształcenia Wodociągów w spółkę akcyjną. W Spółce pełnił funkcję członka zarządu- Prezesa) do dni 28 maja 2002.
W ramach cyklicznych konferencji „Gdańskiej Fundacji Wody”, opublikował kilka prac z dziedziny wodociągów i kanalizacji, m.in: „Przekształcenia w Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie”, „Doświadczenia w zakresie minimalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie”, „Optymalizacja organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego”. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką PZITS. 

Politechnikę Częstochowską ukończył w roku 1956, jednak prace w dziedzinie ogrzewnictwa podjął we wrześniu 1960 roku. Był współorganizatorem zarówno Zakładu Energetyki Cieplnej jak i utworzonego w lipcu 1963 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Częstochowie.
W jednostce tej, do marca 1970 roku, pełnił funkcję z-cy dyr. d/s Technicznych. W latach tych aktywnie działał w PZITS oraz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Energetycznej przy RKP NOT. Był również jednym z inicjatorów wprowadzenia gospodarki skojarzonej w miejskim systemie ciepłowniczym. Działalność ta w 1968r., uwieńczona została uruchomieniem pierwszej elektrociepłowni działającej na bazie zmodernizowanej elektrowni w dzielnicy Zawodzie.
W 1972 roku podjął pracę w Politechnice Częstochowskiej, gdzie w roku 1975 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Będąc doskonałym specjalistą z dziedziny ogrzewnictwa i ciepłownictwa kształcił studentów w tym zakresie. W listopadzie 1978r., jako uznany specjalista, powołany został przez Wojewodę Częstochowskiego w skład Zespołu Ekspertów, który opracował orzeczenie na temat przyczyn awarii miejskiego systemu ciepłowniczego oraz stanu technicznego urządzeń energetycznych elektrociepłowni II Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. Od roku 1983 jest rzeczoznawcą PZITS w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Jako pracownik uczelni pełni szereg odpowiedzialnych stanowisk, między innymi: z-cy Dyrektora (Prodziekan ds. Nauczania) Instytutu Inżynierii Lądowej (na prawach Wydziału), w latach 1979-1982, z-cy Dyrektora Instytutu Inżynierii Sanitarnej, w okresie 1984-1991, Kierownika Zakładu Urządzeń Sanitarnych, w latach 1983-1987. Po przejściu do pracy w uczelni nie traci kontaktów z Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym, gdzie pełni nieprzerwanie funkcję doradcy naukowego.
Posiadane odznaczenia: Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Brązowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego, Srebrna Odznaka Honorowa PZITS, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Urodzony 16.01.1944 roku. W 1968r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu i uzyskał tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów otrzymuje pracę w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, którą wykonuje do 1982 roku. W roku 1982 zmienia miejsce pracy na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Częstochowie i obejmuje stanowisko dyrektora do spraw technicznych. Po likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w roku 2000 rozpoczyna pracę w Sita Częstochowa Sp. z o.o.
W latach 1980 – 1983 pełni funkcje prezesa Oddziału PZITS w Częstochowie, od 1991 do 1993 był członkiem Prezydium Wojewódzkiej FSNT NOT w Częstochowie, a od 1994 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RW FSNT NOT w Częstochowie. Za pracę stowarzyszeniową otrzymał Złotą Odznakę PZITS oraz srebrną i złotą Odznakę Honorową NOT i został wpisany do Księgi Zasłużonych NOT w Częstochowie.
W uznaniu zasług zawodowych i społecznych został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Srebrną Odznaką „Za zasługi dla województwa częstochowskiego”, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa. 

Pracę zawodową rozpoczął w MPC od powstania przedsiębiorstwa. W roku 1963 pełnił funkcję kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej Raków, w roku 1978 został głównym specjalistą d/s koordynacji i inwestycji. W 1985r. objął stanowisko z-cy dyrektora d/s eksploatacji, a w 1994r. z-cy dyrektora d/s technicznych, do czasu przejścia na emeryturę w 1997 roku. Jest rzeczoznawcą PZITS w zakresie ciepłownictwa, inżynierem I stopnia specjalizacji zawodowej oraz posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej.
Wstąpił do PZITS w 1963 roku, jest aktywnym członkiem poprzez uczestnictwo w zarządzie Koła Zakładowego oraz wykładowcą na kursach palaczy kotłów.
W 1980r. został członkiem Zarządu Oddziału PZITS, w 1995r. członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Częstochowie,
Od roku 1995 jest zastępcą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przyznającej uprawnienia energetyczne. 


Odznaczeni członkowie 
Oddziału Częstochowskiego PZITS

Henryk Drewnicki
Edmund Król
Witold Ociepa
Jacek Paciorkowski
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Jacek Sipa
Wiesław Trzeciak
Janusz Wilczyński
Arkadiusz Żelezik

Andrzej Babczyński
Henryk Drewnicki
Andrzej Hankiewicz
Stanisław Kadryś
Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Zbigniew Niedziela

Jacek Paciorkowski
Alojzy Sawicki
Jacek Sipa
Bolesław Szabelski

Maciej Wolski
Arkadiusz Żelezik
 

Andrzej Babczyński
Władysław Ball
Aleksander Bronowski
Andrzej Hankiewicz
Bogdan Jagoda
Grażyna Koniecko

Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Bogdan Lasek
Arkadiusz Lipiński
Jerzy Menc
Wiktor Milewski

Jacek Paciorkowski
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Jacek Sipa
Wiesław Trzeciak
Marek Wieluniecki 

Maciej Wolski

Andrzej Babczyński
Władysław Ball
Zbigniew Cierpiał
Zbigniew Fliszczak
Zbigniew Niedziela
Bolesław Szabelski
Mark WIeluniecki
Arkadiusz Żelezik 

Aleksander Bronowski
Bolesław Szabelski
Wiesław Trzeciak
Marek Wieluniecki

Zbigniew Cierpiał
Eugeniusz Ryl

Andrzej Babczyński
Władysław Ball
Andrzej Hankiewicz
Marian Marliński
Jerzy Menc
Zbigniew Niedziela
Witold Ociepa
Eugeniusz Ryl
Jacek Sipa
Bolesław Szabelski
Wiesław Trzeciak
Janusz Wilczyński
Ryszard Witek
 

Henryk Drewnicki
Andrzej Hankiewicz
Marian Marliński
Jerzy Menc
Edward Pawłaszek
Eugeniusz Ryl
Wiesław Trzeciak 

Jacek Babicz
Stanisław Badora
Władysław Ball
Tomasz Banaśkiewicz
Zenon Bartoszek

Jakub Bednarek
Ireneusz Błasiak
Kazimierz Borecki
Aleksander Bronowski
Zygmunt Bujacz

Agnieszka Całus-Resler
Grzegorz Ceglarek
Ryszard Chmielarz
Zbigniew Cierpiał
Janusz Ciura
Jerzy Drabek
Henryk Drewnicki
Zygmunt Duszyński
Włodzimierz Fajer
Zbigniew Fliszczak

Beata Franczyk
Eugeniusz Furtak
Franciszek Glowala
Piotr Głowacki

Paweł Grabowski
Andrzej Gurul

Anna Gworys
Paweł Hałubek
Andrzej Hankiewicz
Maria Herczyk
Anna Hermańska
Tadeusz Jadowski
Ryszard Janczykowski

Violetta Janus-Nowotarska
Władysław Jarzyński
Jerzy Jasiński
Andrzej Jeziorski
Bogusław Kaczmarczyk

Marcin Kasprzycki
Anna Kielan

Jerzy Kielan
Cezary Knysak
Grażyna Koniecko
Czesław Kotowski

Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Ryszard Krupa
Joanna Krzemińska
Beata Kulejewska

Dominika Kusińska
Paweł Kwiecień
Bolesław Kysiak
Jan Lach
Bogdan Lasek
Andrzej Latko
Arkadiusz Lipiński

Arkadiusz Łęczycki
Robert Madeła
Stanisaw Majcherczyk
Wojciek Majchrzak
Marian Marliński
Krystyna Masłoń
Bożena Mażniak
Zdzisław Mądry
Jerzy Menc
Jezry Michalak
Janina Miglus
Wiktor Milewski
Janusz Moroń
Mieczysław Myśliwiec
Stanisław Nawara
Marek Niedziela

Zbigniew Niedziela
Grzegorz Niedzielski
Tadeusz Nowak
Witold Ociepa
Jacek Paciorkowski
Jan Pajączek
Edward Pawłaszek
Ryszard Pełka
Halina Pisarek
Janusz Połacik
Barbara Rabenda
Bronisław Ratelewicz
Dariusz Roszak
Janusz Rozpondek
Zdzisław Rumin
Eugeniusz Ryl
Zbigniew Samsonow
Adam Sanecki
Jerzy Sarna
Alojzy Sawicki
Jan Sętkowski
Jacek Sipa
Zdzisław Skibiński
Józef Skupień

Kamil Słabosz
Grzegorz Sobczak
Bolesław Szabelski
Włodzimierz Sztychny
Ewa Szubert

Bartosz Szyller
Tadeusz Śmieciński
Wiesław Trzeciak
Michał Trzepizur

Marta Ujma-Hetmańczyk
Agnieszka Urbańska
Marek Wichłacz
Ewa Wielecka-Jabłońska
Janusz Wilczyński
Elżbieta Wiśniewska
Zygmunt Wolski
Urszula Wołczyńska
Urszula Wróbel
Leon Wywiał
Anna Zoława
Arkdiusz Żelezik 

Edyta Szczepanik

Andrzej Babczyński
Zygmunt Bujacz
Grzegorz Ceglarek
Zbigniew Cierpiał
Janusz Ciura
Henryk Drewnicki
Zygmunt Duszyński
Piotr Głowacki

Paweł Grabowski
Anna Gworys
Andrzej Hankiewicz
Tadeusz Jadowski

Anna Kielan
Jerzy Kielan
Andrzej Kisiel

Cezary Knysak
Maria Kostrzyca

Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Ryszard Krupa

Joanna Krzemińska
Halina Kucharzewska

Dominika Kusińska
Paweł Kwiecień
Bolesław Kysiak
Arkadiusz Lipiński

Robert Madeła
Wojciech Majchrzak
Marian Marliński
Jerzy Menc
Wiktor Milewski
Jerzy Mizera
Zbigniew Mrukowicz
Mieczysław Myśliwiec
Zbigniew Niedziela
Tadeusz Nowak
Witold Ociepa
Jacek Paciorkowski
Jan Pajączek
Edward Pawałaszek

Janusz Połacik
Barbara Rabenda

Dariusz Roszak
Zdzisław Rumin
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki

Jacek Sipa

Grzegorz Sobczak
Bolesław Szabelski

Bartosz Szyller
Maria Zofia Szymonik
Tadeusz Śmieciński
Wiesław Trzeciak

Michał Trzepizur
Marek Wichłacz
Ewa Wielecka-Jabłońska
Janusz Wilczyński
Marek Wieluniecki

Urszula Wołczyńska
Arkadiusz Żelezik 

Cezary Ryl

Stanisław Badora
Władysław Ball
Aleksander Bronowski

Grzegorz Ceglarek
Henryk Drewnicki
Zygmunt Duszyński

Piotr Głowacki
Andrzej Hankiewicz
Stanisław Hermański
Ryszard Janczykowski
Edmund Król

Paweł Kwiecień
Bolesław Kysiak

Wojciehc Majchrzak
Marian Marliński
Jerzy Menc
Wiktor Milewski

Jerzy Mizera
Zbigniew Niedziela
Jacek Paciorkowski
Jan Pajączek
Edward Pawłaszek
Ryszard Pełka
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Jacek Sipa
Bolesław Szabelski

Wiesław Trzeciak

Maciej Wolski
Janusz Wilczyński
Arkadiusz Żelezik
 

Henryk Drewnicki
Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Stanisław Nawaraa
Zbigniew Niedziela
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Wiesław Trzeciak 

Henryk Drewnicki
Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Eugeniusz Ryl 

Elżbieta Kowalczyk
Eugeniusz Ryl


Andrzej Babczyński

Władysław Ball
Henryk Drewnicki
Zygmunt Duszyński
Andrzej Hankiewicz

Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Marian Marliński
Wiktor Milewski
Zbigniew Niedziela
Jacek Paciorkowski
Jan Pajączek
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Jacek Sipa
Wiesław Trzeciak
Janusz Wilczyński

Maciej Wolski
Arkadiusz Żelezik 

Elżbieta Kowalczyk
Cezary Ryl

Andrzej Babczyński
Władysław Buksiński
Henryk Drewnicki
Zygmunt Duszyński
Andrzej Hankiewicz
Ryszard Janczykowski
Elżbieta Kowalczyk
Edmund Król
Marian Marliński
Jerzy Menc
Wiktor Milewski
Stanisław Nawara
Zbigniew Niedziela
Jan Pajączek
Ryszard Pełka
Eugeniusz Ryl
Alojzy Sawicki
Wiesław Trzeciak
Janusz Wilczyński
Ryszard Witek
Arkadiusz Żelezik 

Rys historyczny

struktura Zarządu Oddziału Częstochowa

2014-2017

Prezes :  Andrzej Babczyński

v-ce prezes: Zbigniew Cierpiał, Eugeniusz Ryl 
sekretarz: Edyta Szczepanik
skarbnik: Robert Madeła
członek zarządu: Witold Ociepa, Michał Król
z-ca członka zarządu: Dariusz Roszak, Paweł Grabowski

2017-2019

Prezes : Andrzej Babczyński

v-ce prezes: Zbigniew Cierpiał, Witold Ociepa 
sekretarz: Edyta Szczepanik
skarbnik: Robert Madeła
członek zarządu: Wojciech Majchrzak, Michał Król
z-ca członka zarządu: Dariusz Roszak, Paweł Grabowski

2019-2022

Prezes : Zbigniew Cierpiał

v-ce prezes: Wociech Majchrzak, Witold Ociepa
sekretarz: Edyta Szczepanik
skarbnik: Robert Madeła
członek zarządu: Elżbieta Kowalczyk, Michał Król
z-ca członka zarządu: Paweł Grabowski, Dariusz Roszak

2022-do nadal


Przewodniczący : Zbigniew Cierpiał

v-ce przewodniczący: Witold Ociepa, Wojciech Majchrzak, 
sekretarz: Edyta Szczepanik,
skarbnik: Tomasz Herczyk,
członek zarządu: Anna Lewandowicz, Marcin Folwaczny,
zastępca członka zarządu:  Dariusz Roszak, Paweł Grabowski

1962-1966

Przewodniczący : Henryk Drewnicki

z-cy przewodniczącego: Stanisław Nawara, Włodzimierz Sławuta
sekretarz: Wiesław Trzeciak
z-ca sekretarza: Tadeusz Nowak
skarbnik: Zbigniew Włodarczyk
z-ca skarbnika: Krystyna Masłoń

1966-1969

Przewodniczący : Henryk Drewnicki

z-cy przewodniczącego: Wiktor Milewski, Eugeniusz Ryl 
sekretarz: Wiesław Trzeciak
skarbnik: Jan Pajączek 
przewodniczący komisji rewizyjnej: Ryszard Janczykowski

1969-1972

Przewodniczący : Henryk Drewnicki

z-cy przewodniczącego: Wiktor Milewski, Eugeniusz Ryl
sekretarz: Wiesław Trzeciak
skarbnik: Jan Pajączek
przewodniczący komisji rewizyjnej: Ryszard Janczykowski

1972-1977

Przewodniczący : Henryk Drewnicki

z-cy przewodniczącego: Wiktor Milewski, Eugeniusz Ryl
sekretarz: Wiesław Trzeciak
skarbnik: Jan Pajączek 
przewodniczący komisji rewizyjnej: Ryszard Janczykowski

1977-1982

Przewodniczący : Marian Marliński

z-cy przewodniczącego: Eugeniusz Ryl, Zygmunt Duszyński  
sekretarz: Wiesław Trzeciak
skarbnik: Jan Pajączek
sekretarz: Bogdan Lasek

1982-1987

Przewodniczący :  Eugeniusz Ryl

z-cy przewodniczącego: Jan Pajączek 
sekretarz: Bogdan Lasek
członkowie zarządu: Zygmunt Duszyński, Artur Lewicki, Alojzy Sawicki, Marian Marliński, Bolesław Kysiak, Kaziemierz Manowski, Piotr Wojciechowski, Wiesław Trzeciak, Edward Bartkiewicz, Ryszard Pełka, Wojciech Winiarski
komisja rewizyjna: Edmund Król, Bolesław Repelewicz, Bolesław Szabelski
sąd koleżeński: Tadeusz Śmieciński, Wiktor Milewski

1987-1993

Przewodniczący : Ryszard Witek

v-ce przewodniczący: Eugeniusz Ryl
skarbnik: Bolesław Szabelski
członkowie zarządu: Jan Sętkoski, Ryszard Pełka, Arkadiusz Żelezik, Teofil Leszczyński, Waldemar Cyran, Wiesław Trzeciak, Bogdan Lasek, Wiesław Ball
komisja rewizyjna:
przewodniczący komisji rewizyjnej: Edmund Król
członkowie komisji rewizyjnej:
Bolesław Repelewicz, Jan Pajączek, Halina Zwirska, Artur Lewicki
sąd koleżeński: Tadeusz Radoliński, Wiktor Milewski, Henryk Drewnicki, Aleksander Bronowski, Bolesław Krysiak

1993-1999

Przewodniczący : Marek Wieluniecki

v-ce przewodniczący: Eugeniusz Ryl, Andrzej Babczyński
skarbnik: Bolesław Szabelski
sekretarz: Barbara Nosol
członkowie: Elżbieta Kowalczyk, Władysław Ball, Ryszard Witek, Aleksander Bronowski
komisja rewizyjna:
przewodniczący komisji rewizyjnej:
Zbigniew Niedziela
członkowie : Edmunt Król, Alojzy Sawicki,
sąd koleżeński:
przewodniczący: Henryk Drewnicki
członkowie : Sławomir Świerczyński, Stanisław Matusiak

1999-2004

Przewodniczący : Zbigniew Niedziela

v-ce przewodniczący: Eugeniusz Ryl, Andrzej Babczyński
sekretarz: Bożena Maźniak 
skarbnik: Bolesław Szabelski
członkowie: Stanisław Badora, Elżbieta Kowalczyk, Jacek Paciorkowski, Alojzy Sawicki, Marek Wieluniwcki, Ryszard Witek
komisja rewizyjna: Edmunt Król, Piotr Głowacki, Stanisław Kadryś
sąd koleżeński: Henryk Drewnicki, Henryk Owczarek, Janusz Wroński 

2004-2008

Prezes : Zbigniew Niedziela

v-ce prezes:  Eugeniusz Ryl, Andrzej Babczyński
sekretarz:
 Elżbieta Kowalczyk
skarbnik: Bolesław Szabelski
członek zarządu: Zbiegniew Cierpiał, Jacek Paciorkowski, Władysław Ball
z-ca członka zarządu: Stanisław Badora, Alojzy Sawicki, Ryszard Witek
komisja rewizyjna: Dariusz Roszak, Janusz Moroń, Beata Kulejewska
zastępca: Edmund Król
sąd koleżeński: Wiesław Trzeciak, Jan Wilczyński

2009-2013

Prezes : Zbigniew Niedziela

v-ce prezes:  Eugeniusz Ryl, Andrzej Babczyński
sekretarz: Elżbieta Kowalczyk
skarbnik: Bolesław Szabelski
członek zarządu: Zbigniew Cierpiał, Witold Ociepa
z-ca członka zarządu: Jacek Paciorkowski, Marek Wichłacz
komisja rewizyjna: Robert Madeła, Magdalena Adryjańska, Ewa Wielecka-Jabłońska
z-ca członka komisji rewizyjnej: Bartoszy Szyller, Iwona Sternowska
sąd koleżeński: Janusz Wilczyński, Alojzy Sawicki, Marek Niedziela

2013-2014

Prezes : Zbigniew Niedziela

v-ce prezes: Zbigniew Cierpiał, Andrzej Babczyński
sekretarz: Edyta Szczepanik 
skarbnik: Robert Madeła 
członek zarządu: Witold Ociepa, Michał Król
z-ca członka zarządu: Dariusz Roszak, Paweł Grabowski

Siedziba egzaminacyjnej
Komisji Kwalifikacyjnej

ul. Kopernika 16/18
42-217 Częstochowa

Kontakt

Email: notzutczwa@op.pl
Telefon: +48 (34) 324 52 40