w pażdzierniku 2010

Ustawa z dnia 4 marca 2005r. - o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środkowiska w zmienionym art. 54

wprowadziło zapis:
"sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co 5 lat."
oznacza to, że wydawane uprawnienia grup 1,2,3
(G1, G2, G3) eksploatacyjne i dozorowe

są ważne przez okres 5 lat inależy je odnawiać

Inwestuj w wiedzę.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ POTWIERDZONE CERTYFIKATEM.

1

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne.
Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

2

Po kursie szkoleniowym

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 225 zł w 2019 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

3

Szkolenia na uprawnienia energetyczne

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 70 stron,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

4

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?

Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących.

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ

W oparciu o decyzję Urzędu Regulacji Energetyki

przy Częstochowskim Oddziale PZITS

funkcjonuje Komisja Egzaminacyjna mająca na celu sprawdzanie kwalifikacji i wydawanie uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. 

Grupy 1 dla elektroenergetyków D+E,
 
Grupy 2 dla energetyków cieplnych D+E 

Grupy 3 dla energetyków gazowych D+E  


w pełnym zakresie prac oraz rodzajem sieci , instalacji i urządzeń dla GR 1, GR2 i GR3

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

PZITS ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

przeprowadza egzaminy

dla osób na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji w zakresie: 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.  

Dotyczy zarówno nabycia nowych uprawnień oraz aktualizacji już posiadanych uprawnień.

DLA

energetyków cieplnych

na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji

DLA

energetyków gazowych

na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji

DLA

elektroenergetyków

na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji

Wnioski egzaminacyjne

Przyjmuje biuro O/PZITS
tel. 605 695 655
w poniedziałki
od godz. 11.00 do 16.00

w środy
od godz. 11.00 do 13.00

Egzaminy kwalifikacyjne

W budynku NOT
ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
w poniedziałki
od godz. 14.00 do 16.00 

Zapraszamy do odnawiania i poszerzania uprawnień.

Dopasuj termin swojego egzaminu

Poza tym terminem można uzgadniać inny termin egzaminów np. w zakładzie pracy
pod nr tel. 506 138 286

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSKI O SPRAWDZENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W FORMACIE PDF

Wniosek do Komisji kwalifikacyjnej nr 296 przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie (Częstochowa, ul. Kopernika 16/18) o sprawdzenie kwalifikacji Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, na stanowisku (skreślić niewłaściwe): EKSPLOATACJI / DOZORU

Wniosek KK296__G1_D (pdf)
Wniosek KK296__G1_D (word)
Wniosek KK296__G1_E (pdf)
Wniosek KK296__G1_E (word)

Wniosek do Komisji kwalifikacyjnej nr 296 przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie (Częstochowa, ul. Kopernika 16/18) o sprawdzenie kwalifikacji Grupa 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, na stanowisku (skreślić niewłaściwe): EKSPLOATACJI / DOZORU

Wniosek KK296__G2_D (pdf)
Wniosek KK296__G2_D (word)
Wniosek KK296__G2_E (pdf)
Wniosek KK296__G2_E (word)

Wniosek do Komisji kwalifikacyjnej nr 296 przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie (Częstochowa, ul. Kopernika 16/18) o sprawdzenie kwalifikacji Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, na stanowisku (skreślić niewłaściwe): EKSPLOATACJI / DOZORU

Wniosek KK296__G3_D (pdf)
Wniosek KK296__G3_D (word)
Wniosek KK296__G3_E (pdf)
Wniosek KK296__G3_E (word)

Do wniosku należy dołączyć:

1) Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.
2) Potwierdzenie uiszczenia wpłaty
3) Wydruk potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych odnoszący się do udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym  

Należność za egzamin należy uiścić przelewem na konto:
PZITS O/Cz-wa, PKO S.A. I Oddz. Częstochowa
nr 98124012131111000023993761 z dopiskiem „EGZAMIN PZITS”.

Średnio rocznie 

egzaminowanych jest 1500 osób.

W każdym tygodniu w siedzibie PZITS
przeprowadzane są egzaminy.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie postępowaniami kwalifikacyjnymi przeprowadzanymi przez członków PZITS, egzaminatorzy przeprowadzają postepowania w takich miejscowościach jak:

Lubliniec
Radomsko
Bełchatów


Rekordem było przyjęcie 3600 wniosków.

PZITS / Edukacja

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych


PZITS / Edukacja

jest właścicielem trzech czasopism:

www.gazwoda.pl

Gaz, Woda
i Technika Sanitarna

www.cieplowent.pl

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

www.os.not.pl

Ochrona Środowiska

Konferencje

W dniach od 13 do 15 października 2021 roku w Częstochowie,
mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć Państwa na konferencji. 

Konferencja stanowiła kontynuację cyklu Konferencji Naukowo-Technicznych i była to już XXIII odsłona.

Tematem przewodnim był:
EKSPLOATACJA I ZAGROŻENIA UJMOWANYCH WÓD PODZIEMNYCH
oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowym
i.

W Naszej skromnej ocenie i z przyjemnością, pozwalamy sobie postawić wniosek że, zorganizowane przez Nas wydarzenie,
 spotkało się z entuzjastycznym odbiorem, uwagą i zainteresowaniem z Państwa strony.  
Odzwierciedleniem tego była ilość osób uczestniczących, prelegentów oraz prezentacji i ekspozycji sponsorskich.
Jesteśmy Państwu wdzięczni za zaangażowanie oraz profesjonalizm w ujęciu tematu,
w jakości prezentowanych materiałów oraz wystąpień. 

Mamy Nadzieję że, Państwa ocena i odbiór konferencji jest równie pozytywny.

Mając na uwadze oraz szanując Państwa wkład pracy, kompetencje i prezentowaną wiedzę,  czujemy się zobligowani
a nawet w obowiązku utrzymać jakość oraz poziom techniczno-naukowo-merytoryczny przyszłych konferencji. 
Mamy nadzieję na kontynuację naszych spotkań, jako źródło transferu wiedzy, kompetencji oraz wymiany poglądów i opinii, 
licząc na Państwa obecność. 

Dziękujemy Państwu za udział i serdecznie zapraszamy ponownie !

SEMINARIA, SZKOLENIA
Powiązane wydarzenia

Pobierz ostatnie wydanie 

Poprzednie wydania
ELEKTRONICZNEGO INFORMATOR KOŁA

Siedziba egzaminacyjnej
Komisji Kwalifikacyjnej

ul. Kopernika 16/18
42-217 Częstochowa

Kontakt

Email: notzutczwa@op.pl
Telefon: +48 (34) 324 52 40